Προσευχητάρι για παιδιά

“Πρέπει να προσευχόμαστε με πίστη για κάθε ζήτημα και να κάνουμε υπομονή, και ο Θεός θα μιλήσει. Γιατί, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται με πίστη, υποχρεώνει τον Θεό κατά κάποιο τρόπο για την πίστη του αυτή, να του εκπληρώσει το αίτημά του.” (Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης)

Πρωτότυπο

Πρωινή προσευχή

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι.

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (εκ γ´).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε, ελέησον· Κύριε, ελέησον· Κύριε, ελέησον.

Δόξα. Και νυν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Εξεγερθέντες του ύπνου, προσπίπτομέν σοι, Αγαθέ, και των Αγγέλων τον ύμνον βοώμέν σοι, Δυνατέ· Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός· διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

* * *

Η Μεγάλη Δοξολογία

Δόξα σοι τω δείξαντι το φως.

Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.

Υμνούμέν σε, ευλογούμέν σε, προσκυνούμέν σε, δοξολογούμέν σε, ευχαριστούμέν σοι, διά την μεγάλην σου δόξαν.

Κύριε, Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ· Κύριε Υιέ μονογενές, Ιησού Χριστέ, και Άγιον Πνεύμα.

Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου.

Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς.

Ότι συ ει μόνος Άγιος, συ ει μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.

Καθ᾿ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε, και αινέσω το όνομά σου εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα του αιώνος.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήναι ημάς.

Ευλογητός ει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και αινετόν και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν.

Γένοιτο, Κύριε, το έλεός σου εφ᾿ ημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε.

Ευλογητός ει, Κύριε· δίδαξόν με τα δικαιώματά σου (εκ γ´).

Κύριε, καταφυγή εγενήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα· Κύριε, ελέησόν με· ίασαι την ψυχήν μου, ότι ήμαρτόν σοι.

Κύριε, προς σε κατέφυγον· δίδαξόν με του ποιείν το θέλημά σου, ότι συ ει ο Θεός μου.

Ότι παρά σοι πηγή ζωής· εν τω φωτί σου οψόμεθα φως.

Παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς (τρις).

Δόξα. Και νυν.

Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.

Δι᾿ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Πριν από το γεύμα

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Δόξα. Και νυν. Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το γεύμα.

Ευχαριστούμέν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας· αλλ᾿ ως εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ᾿ ημών, και σώσον ημάς.

Πριν από το δείπνο

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται· και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα. Και νυν. Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το δείπνο.

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ᾿ ημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε· έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν· ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ᾿ ελπίδι κατώκισας ημάς.

Μετάφραση

Πρωινή προσευχή

Στ᾿ όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Δόξα σε Σένα Χριστέ, που είσαι ο Θεός και η ελπίδα μας, δόξα σε Σένα.

Άγιο Πνεύμα, Συ που είσαι ο Βασιλιάς τ᾿ ουρανού, που δίνεις παρηγοριά, που είσαι πηγή και δάσκαλος της αλήθειας, που είσαι παντού παρών και όλα τα γεμίζεις με την παρουσία Σου, που για τους καλούς είσαι θησαυρός και δίνεις ζωή, έλα, κάθισε στη καρδιά μας, καθάρισέ μας από κάθε αμαρτία και σώσε τις ψυχές μας. Αμήν.

Άγιος είσαι Θεέ Πατέρα μας, Άγιος είσαι Υιέ Δυνατέ, Άγιο είσαι Αθάνατο Πνεύμα, ελέησέ μας (τρεις φορές).

Δόξα στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Παναγία Τριάδα, ελέησέ μας, Κύριε Θεέ Πατέρα δείξε ευσπλαχνία για τις αμαρτίες μας. Δέσποτα Υιέ συγχώρεσε τις ανομίες μας. Άγιο Πνεύμα επίσκεψε και θεράπευσε τις αδυναμίες μας, χάρη του ονόματός Σου.

Κύριε ελέησε, Κύριε ελέησε, Κύριε ελέησε.

Δόξα… Και τώρα…

Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας είναι άγιο το όνομά σου. Ας έλθει η κυριαρχία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Αξίωσέ μας να ᾿χουμε το καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τα σφάλματά μας, όπως και μείς συγχωρούμε, όσους μας έβλαψαν. Και μην επιτρέψεις να παρακινηθούμε στην αμαρτία, αλλά προφύλαξέ μας από τον πανούργο διάβολο. Αμήν.

Αφού σηκωθήκαμε από τον ύπνο κάνουμε την προσευχή μας σε Σένα Καλέ και Δυνατέ Θεέ και λέμε φωναχτά τον ύμνο των Αγγέλων· Είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος Θεός· με τη μεσολάβηση της Θεοτόκου σε παρακαλούμε να μας ελεήσεις.

* * *

Η Μεγάλη Δοξολογία

Δόξα σε Σένα που φανέρωσες το φως.

Δόξα στο Θεό, που είναι στον ουρανό, και στη γη ας έρθει η ειρήνη, διότι ο Θεός έδειξε στους ανθρώπους την αγάπη του.

Σε υμνούμε, σ᾿ ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σ᾿ εγκωμιάζουμε με ύμνους και σ᾿ ευχαριστούμε, Κύριε, για τη μεγάλη Σου δόξα.

Κύριε, που είσαι ουράνιος Βασιλιάς, Θεός Πατέρας Παντοκράτορας, μοναχοπαίδι, που τ᾿ όνομά Σου είναι Ιησούς Χριστός και Άγιο Πνεύμα.

Κύριε και Θεέ, Ιησού Χριστέ, που είσαι ο Αμνός του Θεού, ο Γιός του Θεού, που εξαφανίζεις την αμαρτία του κόσμου, ελέησέ μας.

Σε παρακαλούμε να δεχθείς την προσευχή μας, Συ που κάθεσαι στα δεξιά του Πατέρα και να μας ελεήσεις.

Διότι συ, ο Ιησούς Χριστός, είσαι ο μοναδικός Άγιος και Κύριος για να δοξάζεται ο Θεός Πατέρας. Αμήν.

Κάθε μέρα θα προσεύχομαι σε Σένα και θα σ᾿ εγκωμιάζω για πάντα.

Κύριε, σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις τη σημερινή μέρα να διατηρηθούμε καθαροί χωρίς αμαρτία.

Δοξασμένος είσαι, Κύριε, Συ, ο Θεός των Πατέρων μας, και το άγιο όνομά σου είναι ένδοξο και άξιο να υμνείται αιώνια.

Κύριε, η συμπάθειά σου ας είναι μαζί μας, όπως ακριβώς ελπίσαμε.

Δοξασμένος είσαι, Κύριε· υπόδειξέ μου τις δίκαιες απαιτήσεις που έχεις από μένα (τρεις).

Κύριε, πάντοτε ήσουν το καταφύγιό μας. Γιαυτό εγώ παρακάλεσα να με συμπονέσεις· να θεραπεύσεις την ψυχή μου, διότι αμάρτησα σε Σένα.

Κύριε, σε Σένα κατέφυγα· δίδαξέ με να πράττω το θέλημά σου, διότι Συ είσαι ο Θεός μου.

Διότι σε Σένα υπάρχει η πηγή της ζωής· και με το δικό σου φωτισμό θα δούμε το αληθινό φως.

Συνέχισε να δείχνεις τη συμπάθειά Σου σ᾿ εκείνους που σε αναγνωρίζουν.

Άγιος είσαι Συ, ο Θεός Πατέρας, Άγιος ισχυρός ο Υιός, Άγιος αθάνατος, το Άγιο Πνεύμα, σε παρακαλούμε ελέησέ μας (τρεις).

Δόξα… Και τώρα…

Άγιος αθάνατος, το Άγιο Πνεύμα, σε παρακαλούμε ελέησέ μας.

Με τις ευχές των αγίων Πατέρων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι Θεός μας, ελέησέ μας. Αμήν.

Πριν από το γεύμα

Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας είναι άγιο το όνομά σου. Ας έλθει η κυριαρχία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Αξίωσέ μας να ῾χουμε το καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τα σφάλματά μας, όπως και μείς συγχωρούμε, όσους μας έβλαψαν. Και μην επιτρέψεις να παρακινηθούμε στην αμαρτία, αλλά προφύλαξέ μας από τον πανούργο διάβολο. Αμήν.

Δόξα… Και τώρα… Κύριε ελέησε (τρεις).

Χριστέ Θεέ μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε· και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το γεύμα.

Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, σ᾿ ευχαριστούμε που μας χόρτασες από τα καλά σου, που βρίσκονται στη γη, μη μας στερήσεις από καλά της ουράνιας Βασιλείας σου, αλλά όπως ακριβώς βρέθηκες στο μέσο των μαθητών σου, συ που είσαι Σωτήρας, προσφέροντας σ᾿ αυτούς την ειρήνη, έτσι να έλθεις και σε μας και να μας διαφυλάξεις από κάθε κακό.

Πριν από το δείπνο

Όσοι αναζητούν τον Κύριο Ιησού Χριστό και φτωχοί αν είναι θα φάνε από τ᾿ αγαθά του και θα χορτάσουν και θα τον ευχαριστήσουν· η ψυχή τους θα ζήσει αιώνια.

Δόξα… Και τώρα… Κύριε ελέησε (τρεις).

Χριστέ Θεέ μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε· και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

Ευχαριστία μετά το δείπνο.

Κύριε, μας έχεις δώσει χαρά με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα σου είμαστε ευχαριστημένοι. Το φως του προσώπου σου, Κύριε, μας σημάδεψε· μεγάλη χαρά μας έδωσες. Χορτάσαμε από τους καρπούς των έργων σου, του ψωμιού, του κρασιού και του λαδιού. Ειρηνικά επίσης θα πέσουμε για ύπνο και θα κοιμηθούμε· διότι συ, Κύριε, στον καθένα από μας κατοίκησες με ελπίδα.

Βραδυνή προσευχή

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Το Σύμβολον της Πίστεως.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.

Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων· φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι᾿ ου τα πάντα εγένετο.

Τον δι᾿ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.

Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα.

Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.

Και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.

Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος.

Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών.

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν.

Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών.

Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Ευχή εις τον φύλακα Άγγελον

Άγιε Άγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ᾿ εμού διά την ακρασίαν μου· μη δώης χώραν τω πονηρώ δαίμονι κατακυριεύσαί μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος· κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναί, άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου, και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν· σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν· και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξαι με εν τω φόβω αυτού και άξιον αναδείξαί με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.

Δι᾿ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Βραδυνή προσευχή

Στ᾿ όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Το Σύμβολον της Πίστεως.

Πιστεύω σ᾿ ένα Θεό, Πατέρα παντοκράτορα, δημιουργό του ουρανού και της γης και όλων όσα φαίνονται και δε φαίνονται.

Πιστεύω και στον Κύριο Ιησού Χριστό, το μοναχοπαίδι του Θεού, που από τον Πατέρα προαιώνια γεννήθηκε· στο φως που γεννήθηκε από το φως, στον αληθινό Θεό που προέρχεται από τον αληθινό Θεό, που γεννήθηκε και δεν πλάστηκε, που είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα, και διαμέσου του οποίου δημιουργήθηκαν όλα.

Αυτός για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας κατέβηκε από τους ουρανούς και πήρε σάρκα από την Παρθένο Μαρία με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος κι έγινε άνθρωπος.

Και σταυρώθηκε και βασανίστηκε και τάφηκε για μας στην εποχή του Ποντίου Πιλάτου.

Και αναστήθηκε σύμφωνα με τη Γραφή μετά από τρεις μέρες.

Και ανέβηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα.

Και πάλι θα ῾ρθει με δόξα για να δικάσει και τους ζωντανούς και τους νεκρούς και η εξουσία του δε θα ῾χει τέλος.

Πιστεύω και στο Άγιο Πνεύμα, που έχει κυριότητα, δίνει ζωή, που στέλνεται από τον Πατέρα, που προσκυνείται και τιμάται ισότιμα με τον Πατέρα και τον Υιό, που καθοδήγησε τους Προφήτες.

Πιστεύω και στην Εκκλησία, που είναι μία, αγία, καθολική και αποστολική.

Παραδέχομαι ένα Βάπτισμα με το οποίο συγχωρούνται οι αμαρτίες.

Περιμένω την ανάσταση των νεκρών.

Και την αιώνια ζωή. Αμήν.

Ευχή εις τον φύλακα Άγγελον

Άγιε Άγγελε, ο προστάτης της κακής ψυχής μου και ταλαίπωρης ζωής μου, μη μ᾿ εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου, επειδή είμαι ασυγκράτητος μην επιτρέψεις στο διάβολο να με κυριεύσει με τη τυραννία του σώματος, που είναι θνητό. Κράτησε το κακό κι εξαντλημένο χέρι μου και οδήγησέ με στο δρόμο της σωτηρίας. Πραγματικά, άγιε Άγγελε του Θεού, που είσαι φύλακας και σκεπαστής της αμαρτωλής μου ψυχής και του σώματος, όλα να τα συγχωρέσεις όσα έκανα μέχρι σήμερα και με τα οποία σ᾿ επίκρανα. Να με προστατεύσεις κι αυτή τη νύχτα από κάθε κακή διάθεση του αντιπάλου, για να μη λυπήσω το Θεό με κάποιο σφάλμα. Και να μεσιτεύεις για μένα στον Κύριο για να με στηρίξει στο σεβασμό απέναντί Του και να με κάνει άξιο υπήκοο της καλοσύνης Του. Αμήν.

Με τις ευχές των αγίων Πατέρων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, που είσαι Θεός μας, ελέησέ μας. Αμήν.

NEWSLETTER

Αφήστε μας το email σας στο newsletter μας,
ώστε να λαμβάνετε τα νέα και τις ενημερώσεις μας!